226224

«آوازِ راز-دارها » منتشر شد

تصویر «آوازِ راز-دارها » منتشر شد
مجموعه «آوازِ راز-دارها »، دربرگیرنده گزیده شعرهای دو دفتر از شاعر شیرازی «احسان براهیمی» به همت انتشارات سمت روشن کلمه راهی بازار نشر شد.

به گزارش پرسون از فارس، زبان به‌منزلۀ یک نظام، با همه داشته‌هایش اعم از داشته‌های آوایی، واژگانی، دستوری و حتی معنایی تنها مادۀ نظام ادبیات است. براهیمی در این مجموعه ثابت کرده شاعری است که در حیطۀ زبان دغدغه مند است.

او در این مجموعه هنجارگریزی‌های زبانی بسیاری را آزموده است که یکی از ویژگی‌های کلی شعر او است. شعر براهیمی از نظر محتوا دارای مفاهیمی سورئالیستی است که دو سکه (فرمال و سورئال) را با یک روی (شعر خلسه در رود-خانه) پیش چشم مخاطب می‌گذارد و واقعیتی دیگر خلق می کند. هنجارگریزی یکی از مؤثرترین روش‌های برجستگی زبان و آشنایی‌زدایی در شعر است. به نظر شکلوفسکی، هنر، ادراک حسی ما را دوباره سازمان می‌دهد و در این مسیر قاعده‌های آشنا و ساختارهای به‌ظاهر ماندگار واقعیت را تغییر می‌دهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه می‌کند.


بیشتر بخوانید؛

کتاب‌فروشی را می‌شناختم که از جن‌ها در حمام زنانه می‌نوشت!


به گزارش پرسون، مجموعه «آوازِ راز-دارها » گزینه شعرهای دو دفتر «احسان براهیمی» شاعری از دیار خواجه است. این مجموعه بجز شعرهای انتخابی با تفسیر و تحلیل اشعار به قلم «دکتر راضیه موسوی » ، «دکتر عبدالرسول صادق پور»، «یدالله شهرجو» و «دکتر شهاب الدین ساداتی» همراه است.

سعید دهقانی_استان فارس

| 226224