224905

شب یلدا 99 مبارک!

تصویر شب یلدا 99 مبارک!

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست
شب یلدا مبارک!

رسانه پرسون

| 224905