صفحه اصلی گردشگری

خبرهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و سفر، صنایع دستی و نیز هرچه درباره آثار تاریخی و باستان شناسی که باب میلتان باشد را در سرویس گردشگری پرسون بیابید.

در بررسی‌های باستان‌شناسی، ژئوفیزیک، عکسبرداری هوایی و مستندنگاری دقیق سازه‌های معماری بخش مرکزی شهر گور فیروزآباد سرانجام بزرگ‌ترین مجموعه مذهبی ایران باستان شناسایی شد.

طی دو سال گذشته و به دلیل محدودیت‌های کرونایی در کشور صنایع بسیاری آسیب دیدند اما در این میان هنرمندان صنایع دستی با بیشترین مشکل در حوزه کاری خود مواجه بودند.