208088

اولین تصویر از مدیر عامل فراری بانک سرمایه در تهران

تصویر اولین تصویر از مدیر عامل فراری بانک سرمایه در تهران
زنگ خطر جدی برای خوش نشینی‌های مفسدین اقتصادی در خارج از کشور. برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد. اولین تصویر از مدیر عامل فراری بانک سرمایه در تهران منتشر شد.

به گزارش پرسون، زنگ خطر جدی برای خوش نشینی‌های مفسدین اقتصادی در خارج از کشور. برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد. اولین تصویر از مدیر عامل فراری بانک سرمایه در تهران منتشر شد.

| 208088